شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

 برنامه کارآموزی دانشجویان گروه پرستاری 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 1399  
2  برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 1400
3 برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 1401  

 

  برنامه کارآموزی دانشجویان گروه فوریت پزشکی 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کارآموزی فوریت پزشکی   

 

 

  برنامه کارآموزی دانشجویان گروه هوشبری  

 ردیف  عنوان pdf
برنامه کاراموزی هوشبری 99
برنامه کاراموزی هوشبری 1400  
 برنامه کاراموزی هوشبری 1401
 4 برنامه کاراموزی هوشبری 1402  

 

   برنامه کارآموزی دانشجویان گروه مامایی 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی مامایی 1401  
2  برنامه کاراموزی مامایی 1402

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group