سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه توانمندسازی آموزشی Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم ارزیابی کارگاه توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم طرح دوره نظری-عملی Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم طرح دوره بالینی Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم پیش نویس طرح پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم پیش طرح پروپوزال مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر )   Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 صورتجلسه شورای پژوهش در آموزش  Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 

  فرم تعهد مجریان

 Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 

  صورتجلسه شورای پژوهش در آموزش

 Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
  فرم ارائه فعالیتهای دانش پژوهی  Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم پروپوزال فعالیتهای نوآورانه  Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

 فرم تدوین فعالیتهای نوآورانه ویژه مرکز ملی

 تحقیقات راهبردی 

Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

فرم جزئیات طرح پروپوزال مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)

Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

فرم خود ارزیابی رشته پزشکی 

 Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons
 فرم خود ارزیابی موسسه ای   Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group