سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 واحد پژوهش در آموزش به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، هدایت کننده تفکر و پژوهش در نظام آموزشی محسوب می شود که نقش حیاتی در توسعه کلی آموزش، برنامه ریزی و تدوین سیاست های آموزشی بر اساس یافته های علمی دارد. از آنجا که تاثیر متقابل پژوهش و آموزش، ضامن پویایی و حیات دانشگاه می باشد و هیچ گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه ی تحقیقات امکانپذیر به نظر نمی رسد، این واحد تمرکز خود را بر شناسایی مسائل و فرصت های موجود در حوزه آموزش به منظور هدفمند نمودن تحقیقات آموزشی، توسعه روش ها و برنامه های کارا و اثربخش برای بهبود کمی و کیفی پژوهش های آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان، فرهنگ سازی و ترویج روحیه پرسشگری و کنکاش علمی در میان اعضای هیات علمی و دانشجویان، ارائه مشاوره های پژوهشی و حمایت از طرح های کاربردی، گذاشته است تا بتواند نقش مؤثری در تولید و انتقال دانش در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی ایفا نماید و بستری برای ترویج تصمیم گیری و سیاستگذاری بر اساس شواهد علمی در حیطه آموزش، فراهم آورد.

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group