سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

برنامه ريزي راه و روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انسانی براي اهداف و مقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژی های آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری، برنامه زمان بندی شده برنامه کاری و عملیاتی و... می باشد که نیازمند توانائی های عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.

 

واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ضمن بازنگری و بهینه ­سازی برنامه­ های آموزشی موجود، طراحی برنامه­ های جدید آموزشی، حقیق و مطالعه نتایج برنامه­ های تجربه شده، ارائه شده و تغییر یافته به طور ويژه به تقويت مهارت های برنامه­ ريزي درسی و بهبود استراتژی های آموزشی و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و كيفيت مواد ياددهی، يادگيري مي­ پردازد.

 

بهبود برنامه هاي درسي، انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه و وظايف آينده دانشجويان، هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي و پيگيري اجرای آنها، استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفی، ارتقاي برنامه و منابع آموزشی و به روز از طريق بازنگري برنامه ها از جمله اهداف این واحد می باشند. از جمله فعالیت های این واحد عبارتند از ...

 

🔹 طراحی فرآیند اجرای مدیریت برنامه درسی و نهایی سازی آن با مشارکت اعضای کمیته برنامه ریزی درسی در مرکز مطالعات 

🔹 طراحی و تدوین مولفه های نظارت بر برنامه درسی

🔹 انجام نیازسنجی توسط کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات در زمینه برنامه ریزی درسی حضوری و مجازی

🔹 برگزاری کارگاه ها از طریق واحد توانمندسازی اساتید بر اساس نیازهای شناسایی شده

🔹 برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی درسی بر اساس نیازهای شناسایی شده

🔹 تصمیم گیری، پایش و پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای آموزشی

🔹 مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف رشته ها و مقاطع مختلف

🔹 انطباق برنامه های درسی با نیاز جامعه

🔹 انطباق برنامه های درسی با وظایف (task) آینده دانشجویان

🔹 همکاری و مشاوره در فرآیند بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی گروه های مختلف آموزشی و تدوین درسنامه ها

🔹 نظارت بر فرآیند و رویه طراحی دوره ها بر اساس استانداردها و اصول طراحی برنامه درسی

🔹 ارائه مشاوره جهت به کارگیری روش های آموزشی نوین و اثربخش

🔹 پایش فعالیت های واحد برنامه ریزی درسی، تدوین گزارش دوره ای و ارائه بازخورد به مدیر مرکز

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group