شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

عناوین حوزه ها  پادکست ها

حوزه یک: رسالت و اهداف

حوزه دو: برنامه آموزشی

حوزه سه: ارزیابی دانشجو  
حوزه چهار: دانشجویان
حوزه پنج:هیأت علمی
حوزه شش: منابع آموزشی  
حوزه هفت: ارزشیابی دوره
حوزه هشت: مدیریت عالی و اجرایی