سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  معاون آموزشی و تحقیقات دانشکده
آقای محمدرضا زیدآبادی مدیر آموزش و مدیر گروه فوریت های پزشکی
  آقای دکتر امین بیگ زاده  مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
خانم نفیسه شریفی مسئول واحد برنامه ریزی درسی
خانم دکتر زهرا ایمانی مدیر گروه پرستاری
 آقای دکتر مصطفی کاشانی مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت
خانم دکتر سودابه اعتمادی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
 آقای دکتر رضا صادقی مدیر گروه بهداشت عمومی
خانم دکتر اسما زارع مدیر گروه بهداشت حرفه ای
 آقای دکتر حسن دهداری راد  مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
 آقای دکتر محمد بختیاری  مدیر گروه هوشبری 
 خانم مریم فیروزآبادی  مدیر گروه مامایی

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی رشته پزشکی

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
آقای دکتر سیدعلی رضوی نسب سرپرست دانشکده
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی معاون آموزشی و تحقیقات دانشکده
آقای محمدرضا زیدآبادی مدیر آموزش 
 آقای دکتر امین بیگ زاده مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
خانم نفیسه شریفی مسئول واحد برنامه ریزی درسی
خانم دکتر زهرا ایمانی رئیس گروه علوم بالینی
آقای دکتر محمدکریم آزادبخت رئیس گروه علوم پایه
خانم دکتر حدیث فتحی زاده عضو هیأت علمی
آقای دکتر معین سالاری عضو هیأت علمی

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group