شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

چشم انداز

این مرکز در نظر دارد در طی سال های پیش رو دانش و مهارت عملی دانشجویان موجود در گروه های بالینی را ارتقا دهد و نقش مهمی در آموزش دوره پزشک عمومی نیز بردارد.

 

برای رسیدن به این رسالت اهداف کلی زیر در این مرکز دنبال میشوند :

 

🔹 ارزیابی نیازها ، ضعف ها ، قوتهای دانشجویان

🔹 ارزیابی مستمر پیشرفت دانشجویان در مهارتهای مورد نیاز و رفع نواقص مهارتی

🔹 ارزیابی پایانی و اطمینان از مهارت دانشجو برای ورود به عرصه خدمات بالینی

🔹 نیازسنجی مداوم و پویا و رفع نواقص و ضعفهای احتمالی برای رسیدن به شرایط ایده آل

 

پرسنل مرکز مهارتهای بالینی :

 

🔹 مسئول مرکز:  زهرا ایمانی             دکتری پرستاری             استادیار

🔹 کارشناس مرکز:  زهرا منصوری      کارشناس پرستاری

 

 

فراگیران و مخاطبین مرکز مهارتهای بالینی:

 

🔹 دانشجویان پرستاری

🔹 دانشجویان  مامایی

🔹 دانشجویان هوشبری

🔹 دانشجویان فوریتهای پزشکی

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group