سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های:

برنامه ریزی درسی

یاددهی و یادگیری

ارزیابی دانشجو

ارزشیابی دوره و هیات علمی

یادگیری الکترونیکی

مدیریت و رهبری آموزشی

مشاوره و حمایت دانشجویی

توانمندسازی اعضای هیات علمی

پژوهش در آموزش علوم پزشکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group