سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 

 

  آیین نامه دانش پژوهی آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 آیین نامه توانمندسازی آموزشی اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 آیین نامه ارزشیابی عملکرد اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 آیین نامه پژوهش در آموزش دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 شیوه نامه حمایت از طرح های پژوهش در آموزش دانشکده علوم پزشکی سیرجان
شیوه نامه برنامه ریزی درسی 
شیوه نامه تحلیل آزمون ها 
 اساسنامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 آیین نامه نظام ارزیابی دانشجو 
 آیین نامه کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری
 اساسنامه کشوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی
 آئین نامه اعتبار بخشی موسسه ای
راهنمای خود ارزیابی موسسه ای
راهنمای ارزیابی بیرونی موسسه ای
استاندارد های اعتبار بخشی موسسه ای
راهنمای اخلاق اعتبار بخشی موسسه ای
شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group