جمعه, ۰۷ مهر ۱۴۰۲

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  معاونت آموزش و تحقیقات
 آقای محمدرضا زیدآبادی  مدیر آموزش
 آقای دکتر امین بیگ زاده  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 آقای دکتر هادی بازیار  مسئول واحد پژوهش درآموزش
 خانم دکتر ام البنین آتش بهار  مسئول واحد ارزشیابی
 آقای دکتر رضا صادقی  مدیر تحقیقات و فناوری
 آقای دکتر محمد مقدسی  مسئول واحد دانش پژوهی
 خانم دکتر زینب نادری  عضو شورا
 آقای دکتر نوید جمالی  عضو شورا
 آقای دکتر علی آذری  عضو شورا
 آقای دکتر مجید حیدری  عضو شورا
 خانم دکتر حدیث فتحی زاده عضو شورا
 خانم دکتر سعیده یوسفی  عضو شورا
خانم نفیسه شریفی  عضو شورا

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group