جمعه, ۰۷ مهر ۱۴۰۲

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
آقای دکتر محمودرضا مسعودی معاون آموزشی و تحقیقات دانشکده
آقای محمدرضا زیدآبادی مدیر آموزش و مدیر گروه فوریت های پزشکی
 آقای دکتر امین بیگ زاده  مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 خانم دکتر ام البنین آتش بهار  مسئول واحد ارزشیابی آموزشی
 خانم دکتر فاطمه محمدی  مسئول واحد آموزش مجازی
 خانم دکتر زهرا ایمانی  مدیر گروه پرستاری
 خانم دکتر سودابه اعتمادی  مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
 آقای دکتر رضا صادقی  مدیر گروه بهداشت عمومی
 آقای دکتر حسن دهداری  مدیر گروه بهداشت محیط
آقای دکتر محمد بختیاری مدیر گروه هوشبری
خانم دکتر اسما زارع مدیر گروه بهداشت حرفه ای
خانم مریم فیروزآبادی مدیر گروه مامایی

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group