جمعه, ۰۷ مهر ۱۴۰۲

1- بررسي ديدگاه و تجارب دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي استان كرمان از عوامل تسهيل كننده و باز دارنده كيفيت در سيستم آموزش بالينی

2- بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و هويت حرفه اي دانشجويان پرستاري با استرس، افسردگي و اضطراب در آنان

3- بررسي تاثير آموزش تركيبي در ارتقاي مهارت هاي باليني و تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب از استان كرمان در سال ۱۳۹۹

4- بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و ایفای نقش بر دانش و خودکارآمدی مشاوران مدارس متوسطه دخترانه شهر سیرجان پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان در سال 1399.

5- بررسي تاثير عوامل و گرايش هاي آسيب زاي رواني اجتماعي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي

6- شناسایی نیازها و اولویت های پژوهش در حوزه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال ۱۴۰۰

7- بررسی نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال ۱۴۰۰

8- تاثیر سه روش آموزش از راه دور (آموزش مبتنی بر سناریو، مبتنی بر سوال و آموزش مجازی) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی و ارتباط آن با سبک های یادگیری در زمان پاندمی کرونا

9- بررسی تاثیر سه روش آموزش مبتنی بر تیم، آکرونیم و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت و ارتباط آن با سبک های یادگیری دانشجویان مامایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال ۱۴۰۰

10- بررسی تأثیر تدریس به روش نقشه ذهنی بر میزان یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1401

11- طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان گروه پرستاری و بهداشت عمومی در سال تحصیلی1402-1401 (مطالعه موردی : دانشکده علوم پزشکی سیرجان)

12- ارزشیابی برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی  بهداشت عمومی و پرستاری  در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با استفاده از مدل زمینه-درون داد- فرایند-برون داد در سال 1402

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group