سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 طرح دوره های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

 نام رشته و مقطع  نام درس
 کارشناسی پرستاری

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری بهداشت محیط

پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد

پرستاری کودک سالم

 آمار حیاتی مقدماتی

پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیر مترقبه

 کارشناسی هوشبری

بیماری های داخلی و جراحی ۲

روش تحقیق در علوم پزشکی

آمار زیستی

فوریت پزشکی ۲

فیزیولوژی

فیزیولوژی ۲

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 زیست شناسی سلولی مولکولی

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۲

بیوشیمی عمومی

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

 بیوشیمی پزشکی ۲

فیزیولوژی

فیزیولوژی عملی

 

 کارشناسی بهداشت عمومی

 پاتولوژی جغرافیایی ایران

 اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 بهداشت محیط ۱

آمار حیاتی ۱

 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

بهداشت محیط ۳

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 شیمی محیط

 شیمی محیط عملی

 مدیریت کیفیت آب (علل، اثرات، کنترل)

آزمایشگاه هیدرولیک

بهداشت پرتوها و حفاظت

کارگاه های تاسیسات شهری

میکروبیولوژی محیط

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

 اکولوژی محیط

 زبان انگلیسی تخصصی

 شیمی محیط

 شیمی محیط عملی

 کلیات پسماند

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 بیوشیمی و اصول تغذیه

 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی

 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوزادان

فیزیولوژی

 

 کاردانی فوریت های پزشکی

 فوریت های داخلی ۲

 تروما ۲

احیا قلبی ریوی پیشرفته

اصول و فنون مراقبت ها

فیزیولوژی

 


 طرح دوره های نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

 نام رشته و مقطع  نام درس
 کارشناسی پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

سلامت فرد در خانواده

 پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۳

 
 پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲

 آمار حیاتی مقدماتی

بیوشیمی عمومی

فیزیولوژی

 

 کارشناسی هوشبری

 اخلاق حرفه ای

بیوشیمی بالینی

 فيزيولوژي1

 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 

آزمایشگاه هورمون شناسی

بیوشیمی پزشکی ۱

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱

 کارشناسی بهداشت عمومی

 اپيدميولوژي بيماري هاي شايع در ايران

 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

بیوشیمی

بهداشت محیط ۲

فيزيولوژي

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب

مکانیک سیالات

فرآيندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

 اصول اپیدمیولوژی 

اخلاق حرفه ای در بهداشت محیط

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

فاضلاب صنعتی

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

روش های مبارزه با ناقلین

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 فیزیک اختصاصی ۲

 فیزیولوژی و کالبدشناسی 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  
 کاردانی فوریت های پزشکی  

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group