چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

۱- بررسي ديدگاه و تجارب دانشجويان پزشكي دانشگاه هاي استان كرمان از عوامل تسهيل كننده و باز دارنده كيفيت در سيستم آموزش بالينی

۲- بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و هويت حرفه اي دانشجويان پرستاري با استرس، افسردگي و اضطراب در آنان

۳- بررسي تاثير آموزش تركيبي در ارتقاي مهارت هاي باليني و تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب از استان كرمان در سال ۱۳۹۹

۴- بررسي تاثير عوامل و گرايش هاي آسيب زاي رواني اجتماعي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي

۵- شناسایی نیازها و اولویت های پژوهش در حوزه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال ۱۴۰۰

۶- بررسی نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال ۱۴۰۰

۷- تاثیر سه روش آموزش از راه دور (آموزش مبتنی بر سناریو، مبتنی بر سوال و آموزش مجازی) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی و ارتباط آن با سبک های یادگیری در زمان پاندمی کرونا

۸- بررسی تاثیر سه روش آموزش مبتنی بر تیم، آکرونیم و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت و ارتباط آن با سبک های یادگیری دانشجویان مامایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال ۱۴۰۰

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group