پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

 

 مسئول و اعضای کارگروه حوزه "رسالت و اهداف" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

    آقای دکتر مجید حیدری جامع بزرگی  

    آقای دکتر سید حسین نبوی

     خانم دکتر هاجر نژاد بیگلری

     خانم دکتر ام البنین آتش بهار

خانم ساناز حمزه

 

 

 مسئول و اعضای کارگروه حوزه "برنامه آموزشی" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

خانم دکتر حدیث فتحی زاده  

    آقای دکتر محمدکریم آزادبخت

     آقای دکتر محمدحسن روزگاری

     خانم مینا بیت اللهی

خانم مینا محمودآبادی

 

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "ارزیابی دانشجو" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

آقای دکتر امین بیگ زاده  

    خانم دکتر زهرا ایمانی

     آقای دکتر مجید حیدری

     خانم دکتر ام البنین آتش بهار

آقای دکتر محمدکریم آزادبخت

خانم مژده دل زنده

 

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "دانشجویان"  اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

خانم محبوبه خواجویی نژاد

     خانم عاطفه بلوردی

خانم الهام محمودآبادی

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "دانشجویان"  اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

آقای محمدرضا یدآبادی

    خانم دکتر نجمه صادقی

     خانم فرزانه نیساری

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "هیئت علمی" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 

 

خانم دکتر زینب نادری

    خانم محبوبه خواجویی

     خانم دکتر ام البنین آتش بهار

     آقای مرتضی صدوقی

 

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "منابع آموزشی" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 

 

خانم دکتر زهرا ایمانی

    آقای دکتر محمد بختیاری

آقای دکتر مصطفی کاشانی

     آقای عیسی نژاد منساری

خانم سمیرا بیگ مرادی

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "منابع آموزشی" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 

 

خانم فاطمه عزت خواه

آقای دکتر مصطفی کاشانی

     خانم دکتر نجمه صادقی

آقای مرتضی صدوقی

 

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "ارزشیابی دوره" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

خانم دکتر ام البنین آتش بهار

    آقای محمدرضا زیدآبادی

     آقای دکتر امین بیگ زاده

     خانم دکتر نجمه صادقی

 

مسئول و اعضای کارگروه حوزه "مدیریت عالی و اجرایی" اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 

آقای دکتر محمودرضا مسعودی

    آقای دکتر علی آذری

     آقای دکتر حمید جعفری

     آقای دکتر هادی بازیار

آقای دکتر مجید حیدری جامع بزرگی

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group