جمعه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

 

 

اعضای کمیته ارزیابی و ارتقاء آزمون های دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
آقای دکتر محمودرضا مسعودی معاون آموزشی و تحقیقات دانشکده
 آقاي محمدرضا زيدآبادي  مدیر آموزش و مدیر گروه فوریت های پزشکی
 آقاي دكتر امين بيگ زاده   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
آقای دکتر محمدکریم آزادبخت  رئیس گروه علوم پایه
خانم دکتر زهرا ايماني  رئیس گروه علوم بالینی
خانم دكتر سودابه اعتمادی  مدير گروه علوم آزمايشگاهي
خانم دكتر اسما زارع  مدير گروه مهندسي بهداشت حرفه اي
آقاي دكتر حسن دهداري راد  مدير گروه مهندسی بهداشت محيط
آقاي دكتر رضا صادقي  مدير گروه بهداشت عمومی
خانم مريم فيروزآبادي  مدير گروه مامايي
آقاي دكتر محمد بختياري  مدير گروه هوشبری
خانم مریم حاج محمدی  دبیر دفتر توسعه آموزش
خانم دكتر فاطمه محمدي  مسئول واحد آموزش مجازي
خانم مژده زلفی  کارشناس واحدارزشیابی آموزشی

 

 

 اعضای کمیته ارزیابی و ارتقاء آزمون های رشته پزشکی

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
آقای دکتر محمودرضا مسعودی معاون آموزشی و تحقیقات دانشکده
آقای محمدرضا زیدآبادی مدیرآموزش
 آقاي دكتر امين بيگ زاده   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
آقای دکتر محمدکریم آزادبخت  رئیس گروه علوم پایه
خانم دکتر زهرا ايماني  رئیس گروه علوم بالینی
خانم مریم حاج محمدی  دبیر دفتر توسعه آموزش
خانم مژده زلفی کارشناس واحدارزشیابی آموزشی

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group