چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

 

مسئول واحد

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر اسماء زارع

 

 رتبه علمی: استادیار

 

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 پست الکترونیک: 

 

 شرح وظایف:

 

🔹 ارائه مشاوره، نظارت و مشارکت بر روند بازنگري برنامه هاي درسي رشته مقاطع داير در محدوده اختيارات دانشکده جهت انطباق هر چه بیشتر آنها با نیازهای جامعه

🔹 ارائه مشاوره، نظارت و مشارکت در راه اندازي و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد با توجه به چارچوب ها و شیوه نامه های مصوب وزارت

🔹 ایجاد رويكردي سیستماتیک در تدوين و بازنگري طرح دوره ها/درس ها از طريق نظارت، هدايت و رصد دقیق روند تدوين و بازنگري طرح دوره هاي رشته مقاطع داير در دانشکده

🔹 مشارکت در توانمندسازي و ارتقای دانش برنامه ریزی درسی اعضاي هيئت علمي و گروه‌هاي آموزشي از طريق برگزاري دوره های کوتاه مدت و كارگاه های آموزشي(تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک و ...)

🔹 مشاوره، حمایت و هدایت اعضای هیات علمی جهت به کارگیری روش های مؤثر و نوین آموزشی، تهیه لاگ بوک های آموزشی، تدوین طرح دوره/درس و ...

🔹 انجام نيازسنجي با همكاري كميته برنامه ريزي درسي  و دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان به منظور برآورد نيازها و اولویت های آموزشي در حوزه برنامه ريزي درسي در دانشكده و بيمارستان

🔹 نظارت بر عملکرد دفتر توسعه آموزش بالینی در بیمارستان بر اساس گزارشات ارسالی و بازدید میدانی

🔹 همکاری در فرآیند ارزشيابي هاي ابلاغ شده از سوی وزارت مانند اعتباربخشي موسسات، برنامه ها و بیمارستان های آموزشي

🔹 تدوین متون و محتوای علمی مناسب برای آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه برنامه ریزی درسی

🔹 تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی درسی و پیشنهاد دستورکار هر جلسه

 

 

 کارشناس واحد

 

 

 نام و نام خانوادگی: آقای قاسم زارع

 

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

پست الکترونیک: 

 

شرح وظایف:

 

 🔹  همکاری در تدوین متون علمی مناسب جهت آموزش افراد در زمینه برنامه ریزی آموزشی

🔹 دریافت طرح درس و طرح دوره های اساتید به صورت الکترونیکی از مدیران گروه های مختلف آموزشی و دفترEDO بیمارستان 

 🔹  ارائه بازخورد به اساتید در خصوص طرح درس ها و طرح دوره ها با کوریکولوم درسی

 🔹  پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های درسی

 🔹  همکاری و تعیین وقت مشاوره  با دفتر توسعه جهت تطابق اهداف با نیازهای آموزشی

🔹  تعیین وقت ارائه مشاوره به مدیران گروه ها و اساتید در زمینه به کارگیری روش های آموزشی موثر و جدید و بازنگری برنامه های درسی

 🔹  هماهنگی و پیگیری امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی و تنظیم صورتجلسات

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group