سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  معاونت آموزش و تحقیقات
 آقای محمدرضا زیدآبادی  مدیر آموزش
 آقای دکتر امین بیگ زاده  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
آقای دکتر رضا صادقی  مدیر تحقیقات و فناوری
 آقای دکتر هادی بازیار  مسئول واحد پژوهش درآموزش
 آقای دکتر محمد مقدسی  مسئول واحد دانش پژوهی
خانم دکتر ام البنین آتش بهار  عضو شورا
 خانم دکتر زینب نادری  عضو شورا
 آقای دکتر مجید حیدری  عضو شورا
 خانم دکتر سعیده یوسفی  عضو شورا
خانم نفیسه شریفی  عضو شورا

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group