جمعه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

 

نام و نام خانوادگی  سمت 
 دکتر محمود رضا مسعودی   معاون آموزشی 
 دکتر امین بیگ زاده   مسئول مرکز مطالعات آموزش پزشکی 
دکتر مهسا طاهر گورابی  مسئول واحد آموزش پاسخگو   
دکتر فاطمه نوری  دبیر کار گروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی 
 دکتر زهرا ایمانی  عضو کمیته 
 دکتر سودابه اعتمادی  عضو کمیته 
 دکتر اسما زارع  عضو کمیته 
 دکتر حدیث فتحی زاده  عضو کمیته 
 دکتر مصطفی کاشانی  عضو کمیته 
 دکتر رضا صادقی  عضو کمیته 
 دکتر حسن دهداری  عضو کمیته 
 محمد رضا زیدآبادی  عضو کمیته 

 

 

اهداف کمیته آموزش پاسخگو:

 

🔹برگزاری جلسات منظم کمیته آموزش پاسخگو

🔹توانمند سازی اعضای هیات علمی به منظور اجرای برنامه آموزش پاسخگو از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی

🔹ارتباط و همکاری متقابل بین دانشکده با معاونت بهداشت، درمان و غذا و دارو

🔹بازنگری و تدوین کوریکولوم های آموزشی در راستای  اهداف آموزش پاسخگو و تعامل متقابل با واحد برنامه ریزی درسی 

🔹تدوین و بازنگری طرح دوره وطرح دروس باتوجه به کوریکلوم های بازنگری شده در راستای اهداف واحد آموزش پاسخگو

🔹اصلاح کوریکولوم آموزشی گروه‌های آموزشی تا سقف 20% در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه

🔹هدایت گروه های آموزشی دانشکده در جهت ارتباط تنگاتنگ با مدیریت سلامت جامعه و معاونت بهداشتی و سایر سازمانهای ارائه دهنده

خدمات سلامت

🔹شناسایی عرصه های جدید آموزش پاسخگو برای رشته های مختلف

🔹اختصاص قسمتی از تکالیف و پروژه های دانشجویی به حضور و فعالیت در عرصه های اجتماعی

🔹معرفی و تشویق دانشجویان دارای فعالیت های اجتماعی اثرگذار

🔹حرکت در جهت ارتقای حضور اثر بخش دانشجویان در عرصه های اجتماعی

🔹هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت تعیین و پیش بینی نیازهای جامعه وحل مشکلات آن

🔹اجرای طرح های جامع و مستمر نیازسنجی برای شناسایی و پیش بینی نیازهای جامعه و مشکلات نظام سلامت

🔹تشویق و حمایت از طرح های تحقیقاتی مبتنی به حل مشکلات جامعه

🔹ارائه مشاوره به اساتید و دانشجویان جهت تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح های آموزش پاسخگو

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group