سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

برنامه عملیاتی مراکز مطالعات در راستای تحقق آموزش علوم پزشکی جامعه نگر و پاسخگو با محوریت طرح تعالی، عدالت و بهره وری در آموزش علوم پزشکی اجرا خواهد شد.

دکتر آیین محمدی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در گردهمایی مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور گفت: توسعه کمی و کیفی آموزش به توسعه مراکز EDC وابسته است و عملکرد این مراکز با فعالیت اعضای هیئت علمی رابطه مستقیم دارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر آیین محمدی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در گردهمایی مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد یادآور شد یکی از مراکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که همواره پویاست و لازم است شرح وظایف آن همواره به روز رسانی شود؛ مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده ها هستند؛ لذا بازنگری شرح وظایف مراکز مذکور در یک مدت معین، الزامی و مورد نیاز است.
وی گفت: بازنگری آیین نامه ارزشیابی و تعیین وضعیت قطب های علمی علوم پزشکی در حال انجام است و در آیین نامه جدید، قطب‌ها بازوی عملیاتی دانشگاه ها و دانشکده ها جهت دستیابی به رسالت مرجعیت هستند.


دکتر محمدی خاطرنشان کرد پروژه معادل سازی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی مراکز توسعه آموزش علوم پزشکی در دست اقدام است و برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در دو شاخه مجزا اعم از توانمندسازی مدیران ستادی معاونت آموزشی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهها توسط کمیته رشد و بالندگی تهیه و تدوین خواهد شد.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تصریح کرد برنامه عملیاتی مراکز مطالعات در راستای تحقق آموزش علوم پزشکی جامعه نگر و پاسخگو با محوریت طرح تعالی، عدالت و بهره وری در آموزش علوم پزشکی اجرا خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group