چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

 

ورودی 1400(ترم سوم)

 

 

 سیستم عصبی

(آناتومی تئوری و عملی)

 علوم تشریح سروگردن

(آناتومی تئوری)

 سیستم عصبی

(بافت شناسی تئوری و عملی)

 سیستم عصبی

(جنین شناسی)

 سیستم عصبی

(فیزیولوژی تئوری)

اصول کلی تغذیه فیزیولوژی عملی1   بیوشیمی بالینی

باکتری شناسی پزشکی

علوم تشریح سر و گردن

(آناتومی عملی)

 سیستم عصبی 

(فیزیولوژی عملی)

تفسیر موضوعی قرآن 

 علوم تشریح سر و گردن

(جنین شناسی)

آداب پزشکی3

 

 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

زبان تخصصی پزشکی 2

بیوشیمی دیسیپلین

(تئوری)

--

-- --

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group